مرکز پخش سیفون آذربایجان غربی

فروش عمده سیفون در آذربایجان غربی

امسال 3 تصفیه‌خانه فاضلاب در آذربایجان غربی وارد مدار می‌شود

                      موفه کوتاه     مشاهده سایر جزییات     سه راه بازدید 45 90     مشاهده سایر جزییات     لوله پلی اتیلن4 اتمسفـر     مشاهده سایر جزییات     موفه بلند     مشاهده سایر جزییات     دریچه بازدید     مشاهده سایر جزییات     لوله پلی اتیلن6 اتمسفـر     مشاهده سایر جزییات     تبدیل     مشاهده سایر جزییات     زانو جوشی 45 درجه     مشاهده سایر جزییات     لوله پلی اتیلن10 اتمسفـر     مشاهده سایر جزییات     سه راه90 درجه     مشاهده سایر جزییات     سیفون     مشاهده سایر جزییات     زانو جوشی 90 درجه     مشاهده سایر جزییات     سه راه 45 درجه     مشاهده سایر جزییات     در پوش تست     مشاهده سایر جزییات   صفحه بعد >>     Copyright © POLYGHARB Company 2007

بازپس گیری 1400 هکتار عرصه ملی از متصرفان در آذربایجان غربی

قیمت سایز کالا 23 000 50 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت 25سانتی 37 000 50 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت50سانتی 57 000 50 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت100سانتی 110 000 50 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت200سانتی 170 000 50 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت300سانتی 340 000 50 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت600سانتی 36 000 75 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت25سانتی 57 000 75 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت50سانتی 98 000 75 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت100سانتی 195 000 75 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت200سانتی 290 000 75 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت300سانتی 580 000 75 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت600سانتی 72 000 110 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت25سانتی 125 000 110 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت50سانتی 195 000 110 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت100سانتی 390 000 110 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت200سانتی 580 000 110 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت300سانتی 1 160 000 110 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت600سانتی 85 000 125 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت25سانتی 140 000 125 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت50سانتی 250 000 125 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت100سانتی 490 000 125 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت200سانتی 740 000 125 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت300سانتی 1 480 000 125 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت600سانتی 130 000 160 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت25سانتی 240 000 160 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت50سانتی 450 000 160 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت100سانتی 880 000 160 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت200سانتی 1 340 000 160 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت300سانتی 2 680 000 160 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت600سانتی 59 000 50 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت50سانتی 85 000 50 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت100سانتی 130 000 50 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت200سانتی 190 000 50 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت300سانتی 65 000 75 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت50سانتی 115 000 75 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت100سانتی 200 000 75 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت200سانتی 300 000 75 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت300سانتی 150 000 100 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت50سانتی 225 000 100 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت100سانتی 410 000 100 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت200سانتی 650 000 100 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت300سانتی 165 000 125 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت50سانتی 295 000 125 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت100سانتی 540 000 125 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت200سانتی 815 000 125 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت300سانتی 280 000 160 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت50سانتی 470 000 160 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت100سانتی 900 000 160 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت200سانتی 1 350 000 160 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت300سانتی 30 000 50 زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت 50 000 75 زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت 100 000 110 زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت 160 000 125 زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت 320 000 160 زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت 30 000 50 زانو 87 درجه پوش فیت سایلنت 50 000 75 زانو 87 درجه پوش فیت سایلنت 100 000 110 زانو 87 درجه پوش فیت سایلنت 160 000 125 زانو 87 درجه پوش فیت سایلنت 320 000 160 زانو 87 درجه پوش فیت سایلنت 125 000 110 زانو بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت 215 000 125 زانو بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت 380 000 160 زانو بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت 55 000 50 سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت 95 000 75 سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت 165 000 110 سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت 295 000 125 سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت 455 000 160 سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت 55 000 50 سه راه 87 درجه پوش فیت سایلنت 95 000 75 سه راه 87 درجه پوش فیت سایلنت 165 000 110 سه راه 87 درجه پوش فیت سایلنت 295 000 125 سه راه 87 درجه پوش فیت سایلنت 95 000 50*75 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت 165 000 50*110 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت 165 000 75*110 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت 295 000 110*125 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت 95 000 50*75 سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت 165 000 50*110 سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت 165 000 75*110 سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت 295 000 110*125 سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت 260 000 110 چهارراه 67 درجه پوش فیت سایلنت 43 000 50 بوشن پوش فیت سایلنت 52 000 75 بوشن پوش فیت سایلنت 95 000 110 بوشن پوش فیت سایلنت 115 000 125 بوشن پوش فیت سایلنت 165 000 160 بوشن پوش فیت سایلنت 46 000 50*75 تبدیل پوش فیت سایلنت 62 000 50*110 تبدیل پوش فیت سایلنت 62 000 75*110 تبدیل پوش فیت سایلنت 98 000 110*125 تبدیل پوش فیت سایلنت 135 000 110*160 تبدیل پوش فیت سایلنت 135 000 125*160 تبدیل پوش فیت سایلنت 50 000 50 سیفون معمولی پوش فیت سایلنت 90 000 75 سیفون معمولی پوش فیت سایلنت 180 000 110 سیفون معمولی پوش فیت سایلنت 290 000 50*75 سیفون یک تکه بلند پوش فیت سایلنت 420 000 75*75 سیفون یک تکه بلند پوش فیت سایلنت 720 000 125*110 سیفون یک تکه بلند پوش فیت سایلنت 270 000 50*75 سیفون یک تکه کوتاه پوش فیت سایلنت 390 000 75*75 سیفون یک تکه کوتاه پوش فیت سایلنت 620 000 125*110 سیفون یک تکه کوتاه پوش فیت سایلنت 125 000 75 سه راه بازدید پوش فیت سایلنت 190 000 110 سه راه بازدید پوش فیت سایلنت 330 000 125 سه راه بازدید پوش فیت سایلنت 85 000 50 دریچه بازدید پوش فیت سایلنت 98 000 75 دریچه بازدید پوش فیت سایلنت 175 000 110 دریچه بازدید پوش فیت سایلنت 240 000 125 دریچه بازدید پوش فیت سایلنت 300 000 160 دریچه بازدید پوش فیت سایلنت 8 000 50 درپوش پوش فیت سایلنت 13 000 75 درپوش پوش فیت سایلنت 20 000 110 درپوش پوش فیت سایلنت 25 000 125 درپوش پوش فیت سایلنت 40 000 160 درپوش پوش فیت سایلنت 130 000 50 عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت 420 000 75 عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت 650 000 110 عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت 850 000 125 عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت

آماده‌باش یگان حفاظت برای مقابله با آتش‌سوزی‌های احتمالی در عرصه‌های منابع طبیعی آذربایجان غربی

قیمت سایز کالا 17 500 40 لوله یکسر سوکت 30 سانتی 32 900 40 لوله یکسر سوکت 50 سانتی 49 100 40 لوله یکسر سوکت 100 سانتی 92 000 40 لوله یکسر سوکت 200سانتی 131 300 40 لوله یکسر سوکت 300سانتی 28 400 50 لوله یکسر سوکت 30سانتی 38 000 50 لوله یکسر سوکت 50سانتی 59 100 50 لوله یکسر سوکت 100سانتی 113 500 50 لوله یکسر سوکت 200سانتی 162 500 50 لوله یکسر سوکت300سانتی 37 800 75 لوله یکسر سوکت30سانتی 58 700 75 لوله یکسر سوکت50سانتی 99 500 75 لوله یکسر سوکت100سانتی 194 600 75 لوله یکسر سوکت200سانتی 280 500 75 لوله یکسر سوکت300سانتی 76 500 110 لوله یکسر سوکت30سانتی 113 000 110 لوله یکسر سوکت50سانتی 204 000 110 لوله یکسر سوکت100سانتی 403 000 110 لوله یکسر سوکت200سانتی 594 800 110 لوله یکسر سوکت300سانتی 90 300 125 لوله یکسر سوکت30سانتی 149 400 125 لوله یکسر سوکت50سانتی 270 600 125 لوله یکسر سوکت100سانتی 533 400 125 لوله یکسر سوکت200سانتی 791 600 125 لوله یکسر سوکت300سانتی 150 700 160 لوله یکسر سوکت30سانتی 228 700 160 لوله یکسر سوکت50سانتی 457 400 160 لوله یکسر سوکت100سانتی 914 800 160 لوله یکسر سوکت200سانتی 1 372 300 160 لوله یکسر سوکت300سانتی 44 300 40 لوله دوسر سوکت50سانتی 64 100 40 لوله دوسر سوکت100سانتی 103 000 40 لوله دوسر سوکت200سانتی 143 400 40 لوله دوسر سوکت300سانتی 55 000 50 لوله دوسر سوکت50سانتی 75 900 50 لوله دوسر سوکت100سانتی 125 700 50 لوله دوسر سوکت200سانتی 176 800 50 لوله دوسر سوکت300سانتی 75 800 75 لوله دوسر سوکت50سانتی 119 700 75 لوله دوسر سوکت100سانتی 202 600 75 لوله دوسر سوکت200سانتی 305 000 75 لوله دوسر سوکت300سانتی 145 700 110 لوله دوسر سوکت50سانتی 226 300 110 لوله دوسر سوکت100سانتی 414 800 110 لوله دوسر سوکت200سانتی 633 500 110 لوله دوسر سوکت300سانتی 177 300 125 لوله دوسر سوکت50سانتی 304 000 125 لوله دوسر سوکت100سانتی 551 800 125 لوله دوسر سوکت200سانتی 818 700 125 لوله دوسر سوکت300سانتی 251 300 160 لوله دوسر سوکت50سانتی 487 800 160 لوله دوسر سوکت100سانتی 975 600 160 لوله دوسر سوکت200سانتی 1 463 400 160 لوله دوسر سوکت300سانتی 122 600 110 زانو15درجه 36 300 50 زانو30درجه 64 800 75 زانو30درجه 125 300 110 زانو30درجه 28 500 40 زانو45درجه 35 600 50 زانو45د 64 800 75 زانو45درجه 125 300 110 زانو45درجه 204 000 125 زانو45درجه 465 300 160 زانو45درجه 38 700 50 زانو67درجه 137 200 110 زانو67درجه 28 800 40 زانو87درجه 38 700 50 زانو87درجه 68 400 75 زانو87درجه 137 300 110 زانو87درجه 256 700 125 زانو87درجه 46 400 50 زانو بلند87درجه 176 000 110 زانو بلند87درجه 157 700 75 سه راه دریچه بازدید87درجه 234 300 110 سه راه دریچه بازدید87درجه 418 200 125 سه راه دریچه بازدید87درجه 367 000 110 چهار راه67درجه 50 800 40 سه راه 45 درجه 67 500 50 سه راه 45 درجه 113 800 75 سه راه 45 درجه 214 000 110 سه راه 45 درجه 357 400 125 سه راه 45 درجه 584 700 160 سه راه 45 درجه 113 800 75*50 سه راه تبدیل 45 درجه 185 600 50*110 سه راه تبدیل 45 درجه 189 600 75*110 سه راه تبدیل 45 درجه 311 800 110*125 سه راه تبدیل 45 درجه 548 200 110*160 سه راه تبدیل 45 درجه 61 800 50 سه راه 90 درجه 103 000 75 سه راه 90 درجه 103 000 50*75 سه راه 90 درجه 202 700 50*110 سه راه 90 درجه 33 400 40*50 تبدیل 54 600 50*75 تبدیل 82 600 50*110 تبدیل 87 200 75*110 تبدیل 125 800 110*125 تبدیل 162 500 110*160 تبدیل 170 000 160*125 تبدیل 113 800 50 سیفون یک تکه 45 درجه 166 300 75 سیفون یک تکه 280 800 110 سیفون یک تکه 96 900 50 دریچه بازدید 120 600 75 دریچه بازدید 209 500 110 دریچه بازدید 39 200 40 رابط افقی 53 300 50 رابط افقی 66 300 75 رابط افقی 127 600 110 رابط افقی 137 300 125 رابط افقی 199 200 160 رابط افقی 39 200 40 رابط عمودی(رایزری) 53 300 50 رابط عمودی(رایزری) 66 300 75 رابط عمودی(رایزری) 127 600 110 رابط عمودی(رایزری) 137 300 125 رابط عمودی(رایزری) 199 200 160 رابط عمودی(رایزری) 7 000 40 درپوش انتهایی 10 300 50 درپوش انتهایی 13 700 75 درپوش انتهایی 25 200 110 درپوش انتهایی 27 400 125 درپوش انتهایی 45 500 160 درپوش انتهایی 312 000 50 سیفون یک تکه با علمک 480 000 75 سیفون یک تکه با علمک 780 000 110 سیفون یک تکه با علمک 144 000 50 عصایی پشت بام 511 800 75 عصایی پشت بام 835 200 110 عصایی پشت بام 853 000 125 عصایی پشت بام 40 800 75 درپوش دریچه بازدید 52 300 110 درپوش دریچه بازدید 70 500 125 درپوش دریچه بازدید 8 000 40 اورینگ 10 000 50 اورینگ 11 800 75 اورینگ 13 200 110 اورینگ 15 400 125 اورینگ 18 700 160 اورینگ 8 800 75 اورینگ دریچه بازدید 9 900 110 اورینگ دریچه بازدید 11 800 125 اورینگ دریچه بازدید 105 800 250 روغن مخصوص نصب 144 600 500 روغن مخصوص نصب

گازرسانی به بیش از 400 روستا در آذربایجان غربی

موفه کوتاه پلی اتیلن ( پلی ران ) موفه کوتاه پلی اتیلن ( پلی ران ) اتصالات جوشی فاضلابی سیستم فاضلاب ساختمانی موفه بلند پلی اتیلن ( پلی ران ) موفه بلند پلی اتیلن ( پلی ران ) اتصالات جوشی فاضلابی سیستم فاضلاب ساختمانی موفه رابط پلی اتیلن ( پلی ران ) موفه رابط پلی اتیلن ( پلی ران ) اتصالات جوشی فاضلابی سیستم فاضلاب ساختمانی سه راه 90° جوشی پلی اتیلن ( پلی ران ) سه راه 90° جوشی پلی اتیلن ( پلی ران ) اتصالات جوشی فاضلابی سیستم فاضلاب ساختمانی   سه راه 45° جوشی پلی اتیلن ( پلی ران ) سه راه 45° جوشی پلی اتیلن ( پلی ران ) اتصالات جوشی فاضلابی سیستم فاضلاب ساختمانی سه راه بازدید 45° و 90° جوشی پلی اتیلن ( پلی ران ) سه راه بازدید 45° و 90° جوشی پلی اتیلن ( پلی ران ) اتصالات جوشی فاضلابی سیستم فاضلاب ساختمانی دریچه بازدید جوشی پلی اتیلن ( پلی ران ) دریچه بازدید جوشی پلی اتیلن ( پلی ران ) اتصالات جوشی فاضلابی سیستم فاضلاب ساختمانی زانو 90° جوشی پلی اتیلن ( پلی ران ) زانو 90° جوشی پلی اتیلن ( پلی ران ) اتصالات جوشی فاضلابی سیستم فاضلاب ساختمانی زانو 45° جوشی پلی اتیلن ( پلی ران ) زانو 45° جوشی پلی اتیلن ( پلی ران ) اتصالات جوشی فاضلابی سیستم فاضلاب ساختمانی تبدیل پلی اتیلن ( پلی ران ) تبدیل پلی اتیلن ( پلی ران ) اتصالات جوشی فاضلابی سیستم فاضلاب ساختمانی سیفون جوشی پلی اتیلن ( پلی ران ) سیفون جوشی پلی اتیلن ( پلی ران ) اتصالات جوشی فاضلابی سیستم فاضلاب ساختمانی چهار راه جوشی پلی اتیلن ( پلی ران ) چهار راه جوشی پلی اتیلن ( پلی ران ) اتصالات جوشی فاضلابی سیستم فاضلاب ساختمانی سه راه دو طرفه جوشی پلی اتیلن ( پلی ران ) سه راه دو طرفه جوشی پلی اتیلن ( پلی ران ) اتصالات جوشی فاضلابی سیستم فاضلاب ساختمانی درپوش موقت پلی اتیلن ( پلی ران ) درپوش موقت پلی اتیلن ( پلی ران ) اتصالات جوشی فاضلابی سیستم فاضلاب ساختمانی درپوش تست جوشی پلی اتیلن ( پلی ران ) درپوش تست جوشی پلی اتیلن ( پلی ران ) اتصالات جوشی فاضلابی سیستم فاضلاب ساختمانی بست سقفی پلی اتیلن ( پلی ران ) بست سقفی پلی اتیلن ( پلی ران ) اتصالات جوشی فاضلابی سیستم فاضلاب ساختمانی بست دیواری پلی اتیلن ( پلی ران ) بست دیواری پلی اتیلن ( پلی ران ) اتصالات جوشی فاضلابی سیستم فاضلاب ساختمانی

دومین جلسه کمیته استانی صدور پروانه واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی در آذربایجان غربی برگزارشد

Current Slide 6 Slide 1 Slide 2 Slide 3 محصولات سیفون یک تکه بلند پوش فیت سه راهی بازدید پوش فیت سیفون معمولی پوش فیت لوله دو سر سوکت پوش فیت زانو پوش فیت بلند 90 درجه سه راهی تبدیل پوش فیت 45 و 90 درجه زانو پوش فیت 45 و 90 درجه دریچه بازدید پوش فیت درپوش پوش فیت بوشن مساوی پوش فیت لوله عصایی پشت بام لوله یکسر سوکت پوش فیت

تداوم عملیات بیمه گری محصولات زراعی بهاره در آذربایجان غربی

قیمت وزن سایز کالا ۲۴۵٫۰۰۰ ۵٫۲ ۳*۶۳ نیمه قوی ۳۷۰٫۰۰۰ ۷ ۹۰*۳ نیمه قوی ۴۷۰٫۰۰۰ ۱۰ ۳٫۲*۱۱۰ نیمه قوی ۵۶۵٫۰۰۰ ۱۲ ۳٫۲*۱۲۵ نیمه قوی ۹۰۰٫۰۰۰ ۱۹ ۴*۱۶۰ نیمه قوی ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰ ۴٫۹*۲۰۰ نیمه قوی ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۵ ۶٫۲*۲۵۰ نیمه قوی ۳٫۴۰۰٫۰۰۰ ۷۵ ۷٫۷*۳۱۵ نیمه قوی ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ۱۱۵ ۱۱٫۷*۴۰۰ نیمه قوی ۳۳۰٫۰۰۰ ۷ ۴٫۷*۶۳ قوی ۴۵۰٫۰۰۰ ۹٫۵ ۳٫۴*۹۰ قوی ۶۸۰٫۰۰۰ ۱۴٫۵ ۵٫۳*۱۱۰ قوی ۹۰۰٫۰۰۰ ۱۹ ۶*۱۲۵ قوی ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ ۳۰ ۷٫۷*۱۶۰ قوی ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ۴۵ ۷٫۷*۲۰۰ قوی ۱۷۰٫۰۰۰ ۳٫۴ ۱٫۵*۶۳ معمولی ۲۴۰٫۰۰۰ ۴٫۸ ۱٫۸*۹۰ معمولی ۳۳۰٫۰۰۰ ۶٫۷ ۲٫۲*۱۱۰ معمولی ۴۲۰٫۰۰۰ ۸٫۵ ۲٫۵*۱۲۵ معمولی ۶۶۰٫۰۰۰ ۱۴ ۳٫۲*۱۶۰ معمولی ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۰ ۶٫۲*۳۱۵ معمولی ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ۸۷ ۷٫۹*۴۰۰ معمولی قیمت تعداد سایز اتصالات ۹۰۰۰ ۲۰۰ ۴۵ ۶۳ زانو ۱۱۰۰۰ ۲۰۰ ۹۰ ۶۳ ۱۸۰۰۰ ۱۱۰ ۴۵ ۹۰ ۲۳۰۰۰ ۸۰ ۹۰ ۹۰ ۲۵۰۰۰ ۷۰ ۴۵ ۱۱۰ ۳۰۰۰۰ ۵۰ ۹۰ ۱۱۰ ۳۲۰۰۰ ۷۰ ۴۵ ۱۲۵ ۳۹۰۰۰ ۴۵ ۹۰ ۱۲۵ ۷۴۵۰۰ ۲۰ ۹۰ ۱۶۰ ۱۱۰۰۰۰ ۱۵ ۴۵ ۲۰۰ ۱۲۵۰۰۰ ۱۰ ۹۰ ۲۰۰ ۱۷۰۰۰۰ ۸ ۴۵ ۲۵۰ ۲۲۰۰۰۰ ۸ ۹۰ ۲۵۰ ۲۰٫۰۰۰ ۱۰۰ ۴۵ ۶۳ سه راه ۱۴٫۵۰۰ ۱۲۰ ۹۰ ۶۳ ۳۹٫۵۰۰ ۴۰ ۴۵ ۹۰ ۳۰٫۰۰۰ ۵۴ ۹۰ ۹۰ ۵۴٫۰۰۰ ۲۴ ۴۵ ۱۱۰ ۴۱٫۰۰۰ ۳۰ ۹۰ ۱۱۰ ۷۳٫۰۰۰ ۲۰ ۴۵ ۱۲۵ ۵۵٫۰۰۰ ۲۵ ۹۰ ۱۲۵ ۱۰٫۲۰۰۰ ۱۶ ۹۰ ۱۶۰ ۱۸۰٫۰۰۰ ۶ ۹۰ ۲۰۰ ۳۲۰٫۰۰۰ ۳ ۹۰ ۲۵۰ ۲۵٫۰۰۰ ۷۰ ۹۰ ۶۳ ۹۰ سه راه تبدیل ۳۶٫۰۰۰ ۴۰ ۴۵ ۶۳ ۱۱۰ — —– ۹۰ ۶۳ ۱۱۰ — —– ۴۵ ۹۰ ۱۱۰ — —– ۹۰ ۹۰ ۱۱۰ ۶۶٫۰۰۰ ۲۰ ۴۵ ۱۱۰ ۱۲۵ ۱۱٫۰۰۰ ۱۵۰ ۹۰ ۶۳ تبدیل ۱۹٫۰۰۰ ۱۱۰ ۶۳ ۱۱۰ ۱۸٫۰۰۰ ۱۲۰ ۹۰ ۱۱۰ ۶۴٫۰۰۰ ۱۰۰ ۹۰ ۱۲۵ ۴۹٫۰۰۰ ۴۵ ۱۱۰ ۱۶۰ ۲۵٫۰۰۰ ۹۰ ۶۳ ۱۲۵ ۴۶٫۰۰۰ ۴۰ ۹۰ ۱۶۰ ۴۴٫۰۰۰ ۵۰ ۱۲۵ ۱۶۰ ۱۵٫۰۰۰ ۱۲۰ ۶۳ سیفون ۴۰٫۰۰۰ ۵۰ ۹۰

مراسم جشن اعیاد شعبانیه در جهاد کشاورزی آذربایجان غربی برگزار شد

جهت خرید اتصالات پلیکا نوین پلاستیک اطلاع از لیست قیمت و کیفیت با شماره های زیر تماس بگیرید   مردانشاهی 37 77 259 0912   90 39 15 66 021   79 39 15 66 021   87 39 15 66 021   لیست قیمت اتصالات پلیکا نوین پلاستیک خرید فروش اتصالات پلیکا نوین پلاستیک زانو 45 درجه پلیکا 63 90 110 125 پلیکا نوین پلاستیک زانو 90 درجه 63 90 110 125 پلیکا نوین پلاستیک سه راه 45 درجه 63 90 110 125 پلیکا نوین پلاستیک سه راه 90 درجه 63 90 110 125 پلیکا نوین پلاستیک سه راه تبدیل 45 درجه 90 63 63 110 90 110 110 125 پلیکا نوین پلاستیک سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا نوین پلاستیک تبدیل پلیکا نوین پلاستیک سیفون پلیکا نوین پلاستیک مسدود کننده پلیکا نوین پلاستیک سه راه بازدید 90 درجه پلیکا نوین پلاستیک کوپلینگ پلیکا نوین پلاستیک

مبارزه با سن غلات دربیش از 19هزار هکتار از مزارع گندم و جو آذربایجان غربی

مزایای لوله های پلی اتیلن دوجداره (کاروگیت و اسپیرال)و 1 طول عمر بالا 2 انعطاف پذیری و قابلیت تحمل تنشهای محیطی 3  وزن کمتر نسبت به انواع فولادی و چدنی وبتنی 4 رسوب ناپذیری بدلیل صیقلی بودن سطح داخلی لوله 5 مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش آفتاب به دلیل استفاده از مواد UV Resistance 6 مقاوم در برابر مواد خورنده (اسیدها نمکها و بازها) و انواع میکرواُرگانیسم ها 7 مقاوم تا دمای50 درجه سانتیگراد و نامحلول بودن در برابر تمامی حلالهای آلی 8 سهولت در نصب و اجرا 9 تحمل بسیار خوب در برابر بار های مکانیکی 10 حمل ونقل آسان 11 تحمل سرما وگرمای شدید 12 امکان استفاده از انواع اتصالات 13 خواص هیدرولیکی عالی لوله های پلی اتیلن به دلیل بر خوردار ی از سطوح داخلی صاف   کاربرد لوله های پلی اتیلن دو جداره 1 شبکه های جمع آوری آبهای سطحی در شهرها ومناطق صنعتی و کشاورزی 2   شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلابهای شهری و مناطق صنعتی 3 شبکه های آبیاری و زهکشی 4 انتقال مایعات صنعتی اسیدها بازها نمکها بصورت ثقلی 5 سیلوی مواد و مایعات 6 قالب مستمر در پل های کوچک 7  کاریرد در تقسیم کننده های آب 8 کاربرد بعنوان سیفون آب در جاده ها و رود خانه ها 9 معابرآدم رو

عقد تفاهم نامه همکاری های علمی ،پژوهشی ،آموزشی مشترک با دانشگاه های آزاد اسلامی استان توسط آبفای آذربایجان غربی

(ND) کد کالا تعداد در کارتن زانو سوکت بلند ° 87 50 87 050 1132 50 70 87 70 1132 24 سه راه پکس(PEX a) سه راه تبدیل پکس(PEX a) تبدیل پکس ( PEX a ) تبدیل برنجی پکس(PEX a) زانو پکس ( PEX a ) درپوش تست پکس ( PEX a ) زانو دیواری برنجی پکس(PEX a) رابط برنجی پکس ( PEX a ) اتصال یکسر دنده برنجی پکس اتصال یکسر دنده ( PPSU ) پکس حلقه آبی قرمز بی رنگ پکس لوله گرمایش از کف پکس (PEX a ) لوله شرب پکس ( PEX a ) شابلون پکس ( PEX a ) ساپورت خم پکس ( PEX a ) لوله خرطومی پکس ( PEX a ) زانو کوتاه 87° پوش فیت بی صدا زانو بلند 87° پوش فیت بی صدا زانو سوکت بلند 87° پوش فیت بی صدا زانو 45° پوش فیت بی صدا زانو سوکت بلند 45° پوش فیت بی صدا زانو 30° پوش فیت بی صدا سه راه 87° پوش فیت بی صدا سه راه 45° پوش فیت بی صدا سه راه تبدیل 87° پوش فیت بی صدا سه راه تبدیل 45° پوش فیت بی صدا سه راه بازدید 90° پوش فیت بی صدا تبدیل پوش فیت بی صدا رابط پوش فیت بی صدا درپوش تست پوش فیت بی صدا سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت بی صدا سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت بی صدا سیفون بازدید پوش فیت بی صدا سیفون با دریچه بازدید پوش فیت بی صدا دریچه بازدید پوش فیت بی صدا رابط بوگیر پوش فیت بی صدا کف شور سیفون دار ( خروجی عمودی ) پوش فیت بی صدا کف شور سیفون دار ( خروجی افقی ) پوش فیت بی صدا عصائی پشت بام پوش فیت بی صدا بست سقفی پوش فیت بی صدا بست دیواری پوش فیت بی صدا لوله های یکسر سوکت پوش فیت بی صدا لوله های دو سر سوکت پوش فیت بی صدا لوله بر و پخ کن پایه دار پوش فیت بی صدا استاپر پوش فیت بی صدا لوله پخ کن پوش فیت بی صدا لوله بر پوش فیت بی صدا آچار تسمه ای پوش فیت بی صدا

اجرای 1200 کیلومتر شبکه گذاری گاز طبیعی در استان آذربایجان غربی در سال 1394

  بازدیدکنندگان 7939649 نفر کاربران حاضر 25 نفر محصولاتپلی ران اتصالپوش فیت بی صداسیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت بی صدا سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت بی صدا سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت بی صدا تولید پلی ران اتصال نام محصول قطر اسمی mm

انجام عملیات سبز در جنگل‌های آفت‌زده جوانه‌خوار بلوط آذربایجان غربی

(ND) کد کالا تعداد در کارتن سیفون یک تکه با علمک بلند 50 00 050 753 5   70 00 070 753 5   100 00 100 753 5 سه راه پکس(PEX a) سه راه تبدیل پکس(PEX a) تبدیل پکس ( PEX a ) تبدیل برنجی پکس(PEX a) زانو پکس ( PEX a ) درپوش تست پکس ( PEX a ) زانو دیواری برنجی پکس(PEX a) رابط برنجی پکس ( PEX a ) اتصال یکسر دنده برنجی پکس اتصال یکسر دنده ( PPSU ) پکس حلقه آبی قرمز بی رنگ پکس لوله گرمایش از کف پکس (PEX a ) لوله شرب پکس ( PEX a ) شابلون پکس ( PEX a ) ساپورت خم پکس ( PEX a ) لوله خرطومی پکس ( PEX a ) زانو کوتاه 87° پوش فیت بی صدا زانو بلند 87° پوش فیت بی صدا زانو سوکت بلند 87° پوش فیت بی صدا زانو 45° پوش فیت بی صدا زانو سوکت بلند 45° پوش فیت بی صدا زانو 30° پوش فیت بی صدا سه راه 87° پوش فیت بی صدا سه راه 45° پوش فیت بی صدا سه راه تبدیل 87° پوش فیت بی صدا سه راه تبدیل 45° پوش فیت بی صدا سه راه بازدید 90° پوش فیت بی صدا تبدیل پوش فیت بی صدا رابط پوش فیت بی صدا درپوش تست پوش فیت بی صدا سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت بی صدا سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت بی صدا سیفون بازدید پوش فیت بی صدا سیفون با دریچه بازدید پوش فیت بی صدا دریچه بازدید پوش فیت بی صدا رابط بوگیر پوش فیت بی صدا کف شور سیفون دار ( خروجی عمودی ) پوش فیت بی صدا کف شور سیفون دار ( خروجی افقی ) پوش فیت بی صدا عصائی پشت بام پوش فیت بی صدا بست سقفی پوش فیت بی صدا بست دیواری پوش فیت بی صدا لوله های یکسر سوکت پوش فیت بی صدا لوله های دو سر سوکت پوش فیت بی صدا لوله بر و پخ کن پایه دار پوش فیت بی صدا استاپر پوش فیت بی صدا لوله پخ کن پوش فیت بی صدا لوله بر پوش فیت بی صدا آچار تسمه ای پوش فیت بی صدا

مزارع گندم آذربایجان غربی از سطح سبز مطلوبی برخوردارند

الزام این نوع سیفون ها ست شدن با لوله های تکجداره است که در طراحی باید در نظر گرفته شود همانطور که میدانیم لوله های تکجداره ای که در حال حاضر در کیت های انشعاب بکار می روند  از نظر فنی مقاومت حلقوی لول های دو جداره معادل همان سایز را ندارند مگر اینکه ضخامت های بالاتری بکار گرفته شود که در این صورت هزینه های بسیار بالاتری را سر بار می نماید

مناقصه،اجرای لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر میاندوآب-استان آذربایجان غربی

  بازدیدکنندگان 7939650 نفر کاربران حاضر 3 نفر محصولاتپلی ران اتصالپوش فیت بی صداسیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت بی صدا سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت بی صدا سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت بی صدا تولید پلی ران اتصال نام محصول قطر اسمی mm

یک روستای شهرستان بوکان درآذربایجان غربی به شبکه گاز طبیعی کشور وصل شد.

(ND) کد کالا تعداد در کارتن سیفون یک تکه با علمک کوتاه 50 00 050 754 5   70 00 070 754 5   100 00 100 754 5 سه راه پکس(PEX a) سه راه تبدیل پکس(PEX a) تبدیل پکس ( PEX a ) تبدیل برنجی پکس(PEX a) زانو پکس ( PEX a ) درپوش تست پکس ( PEX a ) زانو دیواری برنجی پکس(PEX a) رابط برنجی پکس ( PEX a ) اتصال یکسر دنده برنجی پکس اتصال یکسر دنده ( PPSU ) پکس حلقه آبی قرمز بی رنگ پکس لوله گرمایش از کف پکس (PEX a ) لوله شرب پکس ( PEX a ) شابلون پکس ( PEX a ) ساپورت خم پکس ( PEX a ) لوله خرطومی پکس ( PEX a ) زانو کوتاه 87° پوش فیت بی صدا زانو بلند 87° پوش فیت بی صدا زانو سوکت بلند 87° پوش فیت بی صدا زانو 45° پوش فیت بی صدا زانو سوکت بلند 45° پوش فیت بی صدا زانو 30° پوش فیت بی صدا سه راه 87° پوش فیت بی صدا سه راه 45° پوش فیت بی صدا سه راه تبدیل 87° پوش فیت بی صدا سه راه تبدیل 45° پوش فیت بی صدا سه راه بازدید 90° پوش فیت بی صدا تبدیل پوش فیت بی صدا رابط پوش فیت بی صدا درپوش تست پوش فیت بی صدا سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت بی صدا سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت بی صدا سیفون بازدید پوش فیت بی صدا سیفون با دریچه بازدید پوش فیت بی صدا دریچه بازدید پوش فیت بی صدا رابط بوگیر پوش فیت بی صدا کف شور سیفون دار ( خروجی عمودی ) پوش فیت بی صدا کف شور سیفون دار ( خروجی افقی ) پوش فیت بی صدا عصائی پشت بام پوش فیت بی صدا بست سقفی پوش فیت بی صدا بست دیواری پوش فیت بی صدا لوله های یکسر سوکت پوش فیت بی صدا لوله های دو سر سوکت پوش فیت بی صدا لوله بر و پخ کن پایه دار پوش فیت بی صدا استاپر پوش فیت بی صدا لوله پخ کن پوش فیت بی صدا لوله بر پوش فیت بی صدا آچار تسمه ای پوش فیت بی صدا

آغاز برداشت جو از سطح مزارع آذربایجان غربی

  بازدیدکنندگان 7939651 نفر کاربران حاضر 3 نفر محصولاتپلی ران اتصالپوش فیت بی صداسیفون بازدید پوش فیت بی صدا سیفون بازدید پوش فیت بی صدا سیفون بازدید پوش فیت بی صدا تولید پلی ران اتصال نام محصول قطر اسمی mm

مطالعه٬طراحی و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی کرم آباد ۱ آذربایجان غربی EPC

  بازدیدکنندگان 7939655 نفر کاربران حاضر 6 نفر محصولاتپلی ران اتصالپوش فیت بی صداسیفون با دریچه بازدید پوش فیت بی صدا سیفون با دریچه بازدید پوش فیت بی صدا سیفون با دریچه بازدید پوش فیت بی صدا تولید پلی ران اتصال نام محصول قطر اسمی mm

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی:

  بازدیدکنندگان 7939717 نفر کاربران حاضر 62 نفر محصولاتپلی ران اتصالپوش فیت بی صداکف شور سیفون دار ( خروجی عمودی ) پوش فیت بی صدا کف شور سیفون دار ( خروجی عمودی ) پوش فیت بی صدا کف شور سیفون دار ( خروجی عمودی ) پوش فیت بی صدا تولید پلی ران اتصال نام محصول قطر اسمی mm

960 کیلومتر شبکه گذاری گاز روستایی در آذربایجان غربی اجرا شد

  بازدیدکنندگان 7939771 نفر کاربران حاضر 105 نفر محصولاتپلی ران اتصالپوش فیت بی صداکف شور سیفون دار ( خروجی افقی ) پوش فیت بی صدا کف شور سیفون دار ( خروجی افقی ) پوش فیت بی صدا کف شور سیفون دار ( خروجی افقی ) پوش فیت بی صدا تولید پلی ران اتصال نام محصول قطر اسمی mm

تشکیل 278 فقره پرونده تخریب و تصرف منابع طبیعی در آذربایجان غربی

(ND) کد کالا تعداد در کارتن بست سقفی 40 01 040 086 160   50 01 050 086 147   70 01 070 086 84   100 01 100 086 47   125 01 125 086 30   160 01 160 086 25 سه راه پکس(PEX a) سه راه تبدیل پکس(PEX a) تبدیل پکس ( PEX a ) تبدیل برنجی پکس(PEX a) زانو پکس ( PEX a ) درپوش تست پکس ( PEX a ) زانو دیواری برنجی پکس(PEX a) رابط برنجی پکس ( PEX a ) اتصال یکسر دنده برنجی پکس اتصال یکسر دنده ( PPSU ) پکس حلقه آبی قرمز بی رنگ پکس لوله گرمایش از کف پکس (PEX a ) لوله شرب پکس ( PEX a ) شابلون پکس ( PEX a ) ساپورت خم پکس ( PEX a ) لوله خرطومی پکس ( PEX a ) زانو کوتاه 87° پوش فیت بی صدا زانو بلند 87° پوش فیت بی صدا زانو سوکت بلند 87° پوش فیت بی صدا زانو 45° پوش فیت بی صدا زانو سوکت بلند 45° پوش فیت بی صدا زانو 30° پوش فیت بی صدا سه راه 87° پوش فیت بی صدا سه راه 45° پوش فیت بی صدا سه راه تبدیل 87° پوش فیت بی صدا سه راه تبدیل 45° پوش فیت بی صدا سه راه بازدید 90° پوش فیت بی صدا تبدیل پوش فیت بی صدا رابط پوش فیت بی صدا درپوش تست پوش فیت بی صدا سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت بی صدا سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت بی صدا سیفون بازدید پوش فیت بی صدا سیفون با دریچه بازدید پوش فیت بی صدا دریچه بازدید پوش فیت بی صدا رابط بوگیر پوش فیت بی صدا کف شور سیفون دار ( خروجی عمودی ) پوش فیت بی صدا کف شور سیفون دار ( خروجی افقی ) پوش فیت بی صدا عصائی پشت بام پوش فیت بی صدا بست سقفی پوش فیت بی صدا بست دیواری پوش فیت بی صدا لوله های یکسر سوکت پوش فیت بی صدا لوله های دو سر سوکت پوش فیت بی صدا لوله بر و پخ کن پایه دار پوش فیت بی صدا استاپر پوش فیت بی صدا لوله پخ کن پوش فیت بی صدا لوله بر پوش فیت بی صدا آچار تسمه ای پوش فیت بی صدا

هدر رفت 22 میلیون متر مکعب آب شرب در روستاهای آذربایجان غربی

(ND) طول کد کالا   160 50 05 160 902   100 10 160 902   200 20 160 902   300 30 160 902 سه راه پکس(PEX a) سه راه تبدیل پکس(PEX a) تبدیل پکس ( PEX a ) تبدیل برنجی پکس(PEX a) زانو پکس ( PEX a ) درپوش تست پکس ( PEX a ) زانو دیواری برنجی پکس(PEX a) رابط برنجی پکس ( PEX a ) اتصال یکسر دنده برنجی پکس اتصال یکسر دنده ( PPSU ) پکس حلقه آبی قرمز بی رنگ پکس لوله گرمایش از کف پکس (PEX a ) لوله شرب پکس ( PEX a ) شابلون پکس ( PEX a ) ساپورت خم پکس ( PEX a ) لوله خرطومی پکس ( PEX a ) زانو کوتاه 87° پوش فیت بی صدا زانو بلند 87° پوش فیت بی صدا زانو سوکت بلند 87° پوش فیت بی صدا زانو 45° پوش فیت بی صدا زانو سوکت بلند 45° پوش فیت بی صدا زانو 30° پوش فیت بی صدا سه راه 87° پوش فیت بی صدا سه راه 45° پوش فیت بی صدا سه راه تبدیل 87° پوش فیت بی صدا سه راه تبدیل 45° پوش فیت بی صدا سه راه بازدید 90° پوش فیت بی صدا تبدیل پوش فیت بی صدا رابط پوش فیت بی صدا درپوش تست پوش فیت بی صدا سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت بی صدا سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت بی صدا سیفون بازدید پوش فیت بی صدا سیفون با دریچه بازدید پوش فیت بی صدا دریچه بازدید پوش فیت بی صدا رابط بوگیر پوش فیت بی صدا کف شور سیفون دار ( خروجی عمودی ) پوش فیت بی صدا کف شور سیفون دار ( خروجی افقی ) پوش فیت بی صدا عصائی پشت بام پوش فیت بی صدا بست سقفی پوش فیت بی صدا بست دیواری پوش فیت بی صدا لوله های یکسر سوکت پوش فیت بی صدا لوله های دو سر سوکت پوش فیت بی صدا لوله بر و پخ کن پایه دار پوش فیت بی صدا استاپر پوش فیت بی صدا لوله پخ کن پوش فیت بی صدا لوله بر پوش فیت بی صدا آچار تسمه ای پوش فیت بی صدا

رشد سه برابری شبکه گذاری و بهره مندی 74 روستا از گاز طبیعی در آذربایجان غربی

  بازدیدکنندگان 7941988 نفر کاربران حاضر 189 نفر محصولاتپلی ران اتصالپوش فیت بی صدالوله بر پوش فیت بی صدا لوله بر پوش فیت بی صدا لوله بر پوش فیت بی صدا تولید پلی ران اتصال سه راه پکس(PEX a) سه راه تبدیل پکس(PEX a) تبدیل پکس ( PEX a ) تبدیل برنجی پکس(PEX a) زانو پکس ( PEX a ) درپوش تست پکس ( PEX a ) زانو دیواری برنجی پکس(PEX a) رابط برنجی پکس ( PEX a ) اتصال یکسر دنده برنجی پکس اتصال یکسر دنده ( PPSU ) پکس حلقه آبی قرمز بی رنگ پکس لوله گرمایش از کف پکس (PEX a ) لوله شرب پکس ( PEX a ) شابلون پکس ( PEX a ) ساپورت خم پکس ( PEX a ) لوله خرطومی پکس ( PEX a ) زانو کوتاه 87° پوش فیت بی صدا زانو بلند 87° پوش فیت بی صدا زانو سوکت بلند 87° پوش فیت بی صدا زانو 45° پوش فیت بی صدا زانو سوکت بلند 45° پوش فیت بی صدا زانو 30° پوش فیت بی صدا سه راه 87° پوش فیت بی صدا سه راه 45° پوش فیت بی صدا سه راه تبدیل 87° پوش فیت بی صدا سه راه تبدیل 45° پوش فیت بی صدا سه راه بازدید 90° پوش فیت بی صدا تبدیل پوش فیت بی صدا رابط پوش فیت بی صدا درپوش تست پوش فیت بی صدا سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت بی صدا سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت بی صدا سیفون بازدید پوش فیت بی صدا سیفون با دریچه بازدید پوش فیت بی صدا دریچه بازدید پوش فیت بی صدا رابط بوگیر پوش فیت بی صدا کف شور سیفون دار ( خروجی عمودی ) پوش فیت بی صدا کف شور سیفون دار ( خروجی افقی ) پوش فیت بی صدا عصائی پشت بام پوش فیت بی صدا بست سقفی پوش فیت بی صدا بست دیواری پوش فیت بی صدا لوله های یکسر سوکت پوش فیت بی صدا لوله های دو سر سوکت پوش فیت بی صدا لوله بر و پخ کن پایه دار پوش فیت بی صدا استاپر پوش فیت بی صدا لوله پخ کن پوش فیت بی صدا لوله بر پوش فیت بی صدا آچار تسمه ای پوش فیت بی صدا

اجرای پروژه فاز اول یاس ۷ مهاباد شامل:ساخت و اجرای دستمزدی عملیات ساختمانی اسکلت و سفت کاری و دیوار حایل فاز اول یاس ۷ مهاباد-استان آذربایجان

طبقه بندی شیرآلات   سلام خسته نباشید این فروشگاه نماینده محصولات محک دورکا فدک می باشد فروش انواع سیفون محک فروش انواع سیفون دورکا فروش انواع کفشور فروش انواع چاه بست محک فروش انواع زیراب دولگنه فروش انواع زیراب تک لگنه لیست قیمت محک علم دوش پلاستیکی  محک همکاران گرامی جهت دریافت لیست قیمت انواع زیر اب دولگنه تک لگنه با شماره های داخل سایت تماس بگیرید با تشکر بورس انواع شیرالات سیفون کشی زیر اب کفشور سردوش پلاستیکی … لیست قیمت محصولات شرکت دوریس پارس از محصولات شرکت آریس بسپار ردیف کد محصول شرح محصول مدل محصول تعداد درکارتن توضیحات تصویر گروه سیفون 1 101 سیفون روشوئی بازیراب4بالوله تاشو 35 2 102 سیفون روشوئی بازیراب5بالوله تاشو 35 3 103 سیفون یک لگنه مخزن بزرگ با لوله تاشو 30 4 104 سیفون دو لگنه مخزن بزرگ با لوله تاشو 23 5 105 سیفون دولگنه مخزن کوچک با لوله تاشو 25 گروه لوله 6 106 لوله آکاردئونی قد 50 سانتی متر 7 107 لوله خرطومی(4) mm30 cm50 400 8 108 لوله خرطومی قطر(5 ) mm40 cm50 400 گروه زیرآب 9 109 زیرآب کامل 4بلندبا پیچ برنجی 300 10 110 زیرآب کامل5بلندبا پیچ برنجی 300 گروه کفشور 11 111 کفشور 10*10 160 12 112 کفشور 12*12 100 13 113 کفشور 15*15 آلپ 80 گروه سردوش 14 114 سردوش حمام اورینگ دار سفید 200 15 115 سردوش مدل ارس 200 گروه مهره 16 116 مهره سیفون 4 گیربکسی ـــ 17 117 مهره سیفون 5 گیربکسی ـــ گروه واشر 18 118 واشر 2 (خرطومی )P

اختصاص 580 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه کشاورزی آذربایجان غربی

گروه مناقصات شرکت آبفای تهران لوله و اتصالات متینی تولید کننده لوله پلی اتیلن لوله جداره چاه لوله پلیکا فاضلابی لوله کاروگیت فاضلابی [همدان] نوع فعالیت تولید کننده وارد کننده عمده فروش خرده فروش صادر کننده خدمات خدمات محصولات لوله پلی اتیلن لوله کاروگیت فاضلابی لوله پلیکا فاضلابی لوله جی آر پی لوله زهکش لوله جداره چاه رایزر پلیمری منهول پلی اتیلن لوله دریچه دار نوار تیپ آبیاری قطره ای نوار تیپ قیمت لوله پلی اتیلن قیمت لوله کاروگیت فاضلابی قیمت لوله پلیکا قیمت لوله زهکش قیمت لوله جداره چاه قیمت رایزر پلیمری قیمت لوله دریچه دار قیمت نوار تیپ آبیاری قطره ای قیمت منهول پلی اتیلن قیمت لوله جداره چاه آبیاری قطره ای سیفون کیت انشعاب انشعابگیر لوله پلیکا فاضلابی فروش لوله پلیکا فاضلابی لوله پلی اتیلن فروش لوله پلی اتیلن لوله پلیکا فاضلابی فروش لوله پلیکا فاضلابی لوله جداره چاه فروش لوله جداره چاه فروش رایزر پلیمری فروش منهول پلی اتیلن نوع مالکیت شرکت سهامی خاص تلفن 081 38211111 0918 1112054 081 32514700 0918 3147093 0912 7298974 محصولات دریپر (5) لوله کاروگیت (14) لوله پلیکا (18) لوله جداره چاه (13) لوله پلی اتیلن (39) منهول پلی اتیلن (35) لوله زهکش (5) لوله جی آر پی (18) نوار تیپ آبیاری (8) لوله دریچه دار (11) انشعابگیر (3) سیفون (9) نایلون آبیاری (2) شیر خودکار (3) رایزر پلیمری (51) دستگاه جوش پلی اتیلن (8) دیگر محصولات (4) همه محصولات (246) تماس بگیرید بروز رسانی 3 روز پیش

امحای بیش از 9 تن فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در آذربایجان غربی

برچسب ها   صندوق توسعه طرح‌های آبرسانی مجلس 6 ماه قبل لوله و اتصالات متینی تولید کننده لوله پلی اتیلن لوله جداره چاه لوله پلیکا فاضلابی لوله کاروگیت فاضلابی [همدان] نوع فعالیت تولید کننده وارد کننده عمده فروش خرده فروش صادر کننده خدمات خدمات محصولات لوله پلی اتیلن لوله کاروگیت فاضلابی لوله پلیکا فاضلابی لوله جی آر پی لوله زهکش لوله جداره چاه رایزر پلیمری منهول پلی اتیلن لوله دریچه دار نوار تیپ آبیاری قطره ای نوار تیپ قیمت لوله پلی اتیلن قیمت لوله کاروگیت فاضلابی قیمت لوله پلیکا قیمت لوله زهکش قیمت لوله جداره چاه قیمت رایزر پلیمری قیمت لوله دریچه دار قیمت نوار تیپ آبیاری قطره ای قیمت منهول پلی اتیلن قیمت لوله جداره چاه آبیاری قطره ای سیفون کیت انشعاب انشعابگیر لوله پلیکا فاضلابی فروش لوله پلیکا فاضلابی لوله پلی اتیلن فروش لوله پلی اتیلن لوله پلیکا فاضلابی فروش لوله پلیکا فاضلابی لوله جداره چاه فروش لوله جداره چاه فروش رایزر پلیمری فروش منهول پلی اتیلن نوع مالکیت شرکت سهامی خاص تلفن 081 38211111 0918 1112054 081 32514700 0918 3147093 0912 7298974 محصولات دریپر (5) لوله کاروگیت (14) لوله پلیکا (18) لوله جداره چاه (13) لوله پلی اتیلن (39) منهول پلی اتیلن (35) لوله زهکش (5) لوله جی آر پی (18) نوار تیپ آبیاری (8) لوله دریچه دار (11) انشعابگیر (3) سیفون (9) نایلون آبیاری (2) شیر خودکار (3) رایزر پلیمری (51) دستگاه جوش پلی اتیلن (8) دیگر محصولات (4) همه محصولات (246) تماس بگیرید بروز رسانی 4 روز پیش

1822 مزایده - اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی- اموال منقول

لوله پلیکا تهران موارد کاربرد لوله پلیکا تهران کانالهای هوا عبور سیم های برق جمع آوری آب باران پشت بام شبکه فاضلاب داخل ساختمان اتصال فاضلاب ساختمان به شبکه شهری گلخانه ها نصب در جداره چاه ها زهکشی زمین های کشاورزی باران گیر هواکش های صنعتی بوبین داخل رول های بسته بندی خطوط انتقال فاضلاب عبور کابل های برق و مخابرات خطوط انتقال آب (فشار قوی)   برچسب ها اتصالات جوشی فاضلاب تهران تخفیف لوله پلیکاتهران تخفیف لوله پلیکاتهران دفنر فروش تهران لوله پلیکا دفتر فروش لوله پلیکا تهران تولیید کننده لوله پلیکاتهران تولیید کننده لوله پلیکاتهران فروش ویژه لوله پلیکا لوله پی وی سی تهران دریچه بازدید پی وی سی تهران دفتر فروش لوله پلیکا تهران دفتر فروش لوله پلیکاتهران دفنر فروش تهران لوله پلیکا زانو90دریجه پلیکتهرانا زانوپلیکا 45درجه تهران سیفون پلیکاتهران سیفون پلیکاتهران زانوپلیکا 45درجه تهران فروش اتصالات چسبی پلیکاتهران فروش اتصالات یوپی وی سی ارزان تهران فروش انواع اتصالات پلیکاتهران فروش دریچه فاضلابی پی وی سی ویوپی وی سی یاس سمنان فروش دریچه پلیکتهران ا فروش دریچه پلیکتهران ا دریچه بازدید پی وی سی تهران زانو90دریجه پلیکتهرانا فروش دریچه فاضلابی پی وی سی ویوپی وی سی تهران فروش سراه پلیکاتهران فروش لوله اورینگی تهران فروش لوله فاضلابی تهران فروش لوله نیمه پی وی سی تهران فروش لوله هواکشی پلیکاتهران فروش لوله پلکاتهران فروش لوله پلیکامعمولی تهران فروش لوله پی وی سی ارزان تهران فروش لوله یوپی وی ارزان تهران فروش لوله یوپی وی ارزان تهران فروش اتصالات یوپی وی سی ارزان تهران فروش لوله اورینگی تهران لوله پلیکا اورینگی فروش لوله یوپی وی سی تهران فروش لوله یوپی وی سی تهران لوله پلیکا فشار قویی تهران فروش ویژه لوله پلیکا فروش پلیکا ازران تهران فروش پلیکا معمولی تهران لوله فاضلابی پلیکا تهران لوله پلیکا اورینگی لوله پلیکا فشار قویی تهران لوله پلیکا نیمه قوی لوله پی وی سی تهران لوله پی وی سیتهران لوله کشی پلیکا فاضلابی تهران لوله کشی پلیکا فاضلابی تهران فروش انواع اتصالات پلیکاتهران کارخانه اتصالات پلیکاتهران فروش اتصالات چسبی پلیکاتهران فروش لوله پلیکامعمولی تهران فروش لوله هواکشی پلیکاتهران فروش سراه پلیکاتهران فروش پلی لوله یوپی وی سی لیست قیمت لوله پلیکاتهران نماینده رسمی فروش لوله پلیکاتهران کارخانه اتصالات پلیکاتهران کارخانه لوله فاضلابی تهران کارخانه لوله پلیکاتهران کارخانه لوله پلیکاتهران لیست قیمت لوله پلیکاتهران دفتر فروش لوله پلیکاتهران فروش لوله فاضلابی تهران کارخانه لوله فاضلابی تهران لوله پی وی سیتهران